Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Európa bez klietok – informácie z EÚ

Keď sa po druhej svetovej vojne začali rozmáhať veľkochovy hospodárskych zvierat, ľudia v tom nevideli nič zlé. Zvieratá tam dostávajú jesť, piť, majú prístrešie; čo viac by mohli potrebovať?! Takýmto spôsobom bolo možné vyprodukovať veľké množstvo živočíšnych potravín za menšie náklady. Dnes však vieme, že hospodárske zvieratá nie sú stroje na výrobu potravín (a peňazí), ale že sú to živé cítiace bytosti, ktoré majú mnoho potrieb.


V posledných dvoch desaťročiach nastáva v myslení zákazníkov v západnej Európe posun od preferovania najnižšej ceny, k zohľadňovaniu kvality a etických štandardov pri výrobe produktov. Významnou sa stáva otázka podmienok chovu hospodárskych zvierat. Informácie o skutočnej podobe chovu vo veľkokapacitných systémoch vyvolávajú zdesenie vo veľkej časti verejnosti. Čoraz väčšia skupina zákazníkov odmieta kupovať potraviny vyprodukované takýmto spôsobom a pri nákupoch si vyberá potraviny vyrobené s ohľadom na potreby a pohodu (welfare) zvierat. Zmeny v myslení a nakupovacích návykoch zákazníkov v posledných rokoch menia tvár celého odvetvia.


Prieskum Eurobarometer

Prieskum Eurobarometer skúmajúci názory verejnosti vo všetkých krajinách EÚ ukazuje, že pre veľkú väčšinu obyvateľov je otázka vhodných podmienok chovu zvierat dôležitá a že sú pripravení zohľadňovať ju pri svojich nákupoch. Občania Slovenska sa v tomto nijak nelíšia od svojich západoeurópskych „kolegov“.

Zo zistení prieskumu Eurobarometer vyplýva, že:

 

 • 57 % konzumentov v EÚ je ochotných zaplatiť viac za „welfare friendly“ potraviny - vyrobené s rešpektom k potrebám zvierat. (výsledky z roku 2005).
 • 62 % konzumentov je ochotných zmeniť miesto nákupu, aby kúpili „welfare friendly“ potraviny (na Slovensku 65 % konzumentov).
 • 77 % konzumentov je presvedčených, že podmienky chovu zvierat treba zlepšiť (na Slovensku až 83 % konzumentov).
 • Podpora pre vyššie štandardy welfare rastie s množstvom informácií ohľadom spôsobu chovu zvierat.


Pre záujemcov uvádzame odkaz na celú publikáciu prieskumu z roku 2007.

Zákaz konvenčných klietok od roku 2012

Rastúci záujem európskej verejnosti o vhodné podmienku chovu pre hospodárske zvieratá a intenzívna kampaň európskych organizácií na ochranu zvierat priniesli svoje ovocie v podobe pozitívnych legislatívnych opatrení. V roku 1999 prijala Rada Európskej únie smernicu 1999/74/ES, ktorá od 1.1.2012 zakazuje chov nosníc v konvenčných klietkach vo všetkých krajinách EÚ. Doslovne sa v nej píše (kapitola II, článok 5, odsek 2):


„Členské štáty zabezpečia, aby bol chov v klietkach, uvedených v tejto kapitole, zakázaný s účinnosťou od 1. januára 2012. Okrem toho sa s účinnosťou od 1. januára 2003 nesmú budovať alebo uvádzať do prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto kapitole.“ (Tu nájdete celé znenie smernice).

Zákaz sa však vzťahuje iba na konvenčné klietky. Popri nich existujú aj takzvané „obohatené“ klietky, ktorých používanie nie je časovo obmedzené. V týchto klietkach má každá nosnica 50cm2 priestoru navyše (plocha troch zápalkových škatuliek). Okrem toho je v klietkach vytvorené malé miesto na prašný kúpeľ, hniezdenie a bidielko. Ochrancovia zvierat vedia, že sú to iba kozmetické úpravy, ktoré nosniciam neprinášajú skutočné zlepšenie. Klietka zostane klietkou. Iba chovy, v ktorých sa nepoužívajú klietky (podstielkové, voľné a ekologické chovy) dokážu uspokojiť prirodzené potreby nosníc.

Apelujeme preto na chovateľov nosníc, aby využili nutnosť zmeny konvenčných klietok v prospech skutočného zlepšenia životných podmienok nosníc, aby urobili jeden krok navyše a namiesto obohatených klietok zaviedli podstielkový, voľný, alebo ekologicky chov. Náklady na takéto zmeny nemusia znášať chovatelia sami. Európska únia v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) umožňuje poskytovať podporu farmárom na zvýšenie štandardov welfare hospodárskych zvierat. Viac informácií o podpore EÚ nájdete v  dokumente Eurogroup for Animal Welfare.

Obchodné reťazce vyraďujú klietkové vajcia

Obchodné reťazce hrajú významnú úlohu v podpore lepších podmienok chovu nosníc. Čoraz väčšie množstvo z nich sa rozhoduje vypočuť priania svojich zákazníkov a vyraďuje z predaja vajcia z klietkových chovov. Vo svojich predajniach ponúkajú iba vajcia z alternatívnych –  podstielkových, voľných a ekologických chovov.


Medzinárodná organizácia Compassion in World Farming sa rozhodla odmeniť tieto spoločnosti, každoročne udeľovanou cenou Good Egg Awards (Ocenenie Dobré vajce). Podmienkou pre udelenie ceny je vyradenie klietkových vajec (alebo výrobkov z nich) z predaja, prípadne záväzok vyradiť ich v termíne do roku 2012.

 

 • REWE Group Austria (vlastník predajní BILLA).
 • Marks & Spencer
 • McDonald's
 • Microsoft
 • Google
 • House of Commons (dolná komora britského parlamentu)
 • A mnohé ďalšie…


Uvádzame slová zástupcov dvoch ocenených spoločností:

Alfred Matousek, REWE Group Austria: Sme veľmi hrdí na toto ocenenie, pretože uznáva naše postavenie lídra v Rakúsku ako aj náš záväzok pre udržateľné stratégie a vývoj. Ako prví supermarket sme začali predávaním výhradne neklietkových vajec v našich predajniach BILLA pred 13 rokmi. Od konca roku 2006 sme rozšírili túto politiku do všetkých našich predajní – to znamená aj do Hypermarketov MERKUR a do diskontných predajní PENNY.

Matt Howe, McDonald's UK: Welfare zvierat je pre McDonald's prioritou. Prvýkrát sme uviedli do nášho menu vajcia z voľného chovu pred desiatimi rokmi. Iniciatívy ako Good Egg Awards si všímajú a odmeňujú progresívne správanie a demonštrujú zákazníkom aj tomuto odvetviu, že zodpovedné kroky môžu prinášať dobré obchodné výsledky.

McDonald's je hrdé na vysoký štandard svojho dodávateľského reťazca a cíti záväzok udržať si pozíciu lídra v oblasti welfare zvierat. Sme nadšení, že naša tvrdá práca a oddanosť tomuto cieľu boli odmenené cenou od Compassion in World Farming.


Sme hrdí nato, že tento rok boli po prvý krát cenené aj spoločnosti zo Slovenska.


Plné ocenenie Good Egg Award bolo udelené spoločnosti :
BIO Restaurant West         

Pochvalu od Good Egg Awards dostali :
Piper's Scottish Pub  
EKO-BIO potraviny Slnečnica
 

Sloboda zvierat v mene Compassion in World Farming
odovzdala ocenenie aj slovenskej sekcii spoločnosti

McDonald's

Viac o ocenení Good Egg Awards nájdete tu


Budúcnosť patrí alternatívnym chovom

V krajinách západnej Európy badať dlhodobý kontinuálny rast produkcie a predaja vajíčok z alternatívnych chovov a naopak pokles produkcie a predaja vajec z klietkových chovov. V roku 2007 predaj alternatívnych vajec vo Veľkej Británii po prvýkrát prevýšil predaj klietkových. Zatiaľ čo v roku 1995 podiel alternatívnych chovov vo Veľkej Británii predstavoval iba 10.5 %, v roku 2004 to bolo už 30% a odborníci predpovedajú, že v priebehu piatich rokov ich podiel presiahne 50%. V mnohých krajinách EÚ je podiel neklietkových chovov ešte vyšší než v Británii: Dánsko 38%, Holandsko 45%, Rakúsko 45%, Švédsko 50%. Tlak verejnosti primäl mnohé krajiny prijať zákazy konvenčných klietkových chovov ešte pred účinnosťou smernice EÚ. Konvenčné klietky sú zakázané vo Švédsku, Nemecku, Švajčiarsku a Luxembursku. Nemecko zakázalo aj obohatené klietky od roku 2012. Rakúsky parlament zakázal konvenčné klietky od roku 2009 a obohatené klietky od roku 2020.

Hoci na Slovensku informovanosť o téme alternatívnych chovov nosníc nie je vysoká, už aj u nás existujú podstielkové, voľné a ekologické chovy a mnohé predajne majú v ponuke vajcia z alternatívnych chovov. Skúsenosti z EÚ ukazujú, že tie spoločnosti, ktoré dokážu reagovať a prispôsobiť sa záujmu zákazníkov o welfare zvierat sú schopné urobiť kroky, ktoré zároveň prinášajú aj obchodný zisk. Poskytovaním informácii o výhodách vajec z alternatívnych chovov chceme dosiahnuť, aby sa zvýšil podiel alternatívnych chovov, aby sa zvýšila ponuka alternatívnych vajec v predajniach a aby sa zvýšil dopyt zákazníkov po vajciach vyprodukovaných dodržiavaním vysokých etických štandardov.

Užitočné internetové stránky pre spotrebiteľov a predajcov:

 

www.biospotrebitel.sk- množstvo informácií o bio-potravinách, zoznam BIO predajní a princípy ekolog.poľnohospodarstva.

www.begokon.sk - najväčší slovenský chov nosníc v podstielkových, voľných a ekologických systémoch zásobujúci alternatívnymi vajciami väčšinu predajni na Slovensku.
Zoznam alternatívnych chovov nosníc na Slovensku (rozlišovací kód začínajúci číslicami 0, 1 alebo 2)

 

Zahraničné internetové stránky a publikácie o alternatívnych chovoch nosníc: